ZÁSADY A SPÔSOB OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Obchodná spoločnosť J & A Media s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 54 841 011, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132068/B („spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“).

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V našej spoločnosti pôsobí kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje – e-mail: …………………. do predmetu e-mailu prosím uveďte „GDPR“.

 

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Osoby konajúce v mene obchodných partnerov, zákazníci a návštevníci podujatia.

 

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Medzi bežné osobné údaje, ktoré nám ako dotknutá osoba poskytnete na daný účel v pozícii osoby konajúcej v mene obchodného partnera a/alebo zákazníka, patria zvyčajne meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo. Ďalšie údaje poskytujú zákazníci obchodným partnerom, s ktorými prebieha obchodná spolupráca a na ktorých webové rozhranie môže byť zákazník (t. j. návštevník) presmerovaný.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci účelu, na ktorý nám ich poskytujete. Medzi účely spracúvania patrí:

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne zo zákonných dôvodov, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť alebo jej obchodný partner nemôže s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah.

Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel (§ 78 ods. 1 Zákona) alebo ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (§ 78 ods. 2 Zákona); to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa, ak boli kontaktné údaje dotknutej osoby získané v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služieb, alebo s ktorou je Prevádzkovateľ je v zmluvnom vzťahu podľa § 116 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách sa deje na základe zákona. Dotknutá osoba má možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každom kontaktovaní za účelom priameho marketingu, ak také použitie predtým neodmietla.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom poskytovania marketingových a iných informácií o produktoch, službách a podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom prostredníctvom elektronickej pošty ide o spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na spracúvaní týchto osobných údajov. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na tomto spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spočíva v rozširovaní informácií o ponukách Prevádzkovateľa a podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom v dostatočnom časovom predstihu svojim súčasným a potenciálnym zákazníkom a účastníkom podujatí tak, aby mali dotknuté osoby tieto informácie včas a nezmeškali ich.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na vyššie uvedené marketingové účely aj v prípade, ak mu na tieto účely bol zo strany dotknutej osoby vopred poskytnutý osobitný súhlas.

 

DOBA, POČAS KTOREJ SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.

V prípadoch, kedy v súlade s Nariadením alebo Zákonom prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu; a na účely tak, ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) Vaše osobné údaje ihneď po tom, ak už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).

Pri využívaní našich kontaktných formulárov budú Vaše osobné údaje spracúvané najmä do doby zodpovedania dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov:

Pri určovaní lehôt uchovávania osobných údajov sa riadime Zákonom, Nariadením a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, atď.).

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté oprávneným osobám v zmysle príslušných právnych predpisov, ako sú napríklad súdy, okresné úrady, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, notári, audítori.

Prevádzkovateľ ďalej môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľom, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa. V zmysle toho sme uzatvorili zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľmi, na základe ktorých je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Medzi sprostredkovateľov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje patria spoločnosti, ktoré pre nás externe vykonávajú spracovanie účtovníctva, prípadne iné spoločnosti s ktorými spolupracujeme. Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä obchodným partnerom, na ktorých tovary a služby stránka prevádzkovateľa zákazníka/záujemcu (Vás) presmeruje.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Nariadenie charakterizuje spracúvanie údajov ako profilovanie, ak zahŕňa automatizované spracovanie osobných údajov, alebo používanie týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci svojej činnosti prevádzkovateľa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nižšie uvádzame práva, ktoré Vám zo Zákona a Nariadenia ako dotknutej osobe prináležia.

Právo na prístup k osobným údajom – Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za podmienok stanovených v Zákone a Nariadení. Ide napríklad o prípady ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Prevádzkovateľ nie je povinný pristúpiť k výmazu osobných údajov fyzickej osoby, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, za podmienok stanovených v Zákone. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov – Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na právnom základe spracúvania na nevyhnutné plnenie účelu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov – Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vrátane profilovania, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov – máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu môžete zaslať prevádzkovateľovi na horeuvedené kontaktné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

ORGÁN DOHĽADU

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; alebo prostredníctvom internetovej a e-mailovej adresy: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

 

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.